Здоров'я дитини інвестиція  в майбутнє країни
                           


Турбота про здоров'я це найважливіша праця вихователя.

Від життєрадісності, бадьорості дітей

залежить їх духовне життя, світогляд, розумовий розвиток,

міцність знань і віра в свої сили
                                                                                                     В.Сухомлинський

Збереження генофонду країни одне з головних завдань нашого часу.    Конституція України проголошує людину найвищою соціальною цінністю. Держава, згідно з Основним законом, зобовязана створити умови для повноцінного життя, збереження та зміцнення здоровя, всебічного розвитку і самореалізації кожного громадянина. Національна доктрина розвитку освіти України пріоритетним завданням системи освіти визначає виховання людини в дусі відповідального ставлення  до власного здоровя і здоровя оточуючих. Від успішності вирішення цих завдань значною мірою залежить майбутній стан продуктивних сил країни, її економічний, оборонний, інтелектуальний, духовний потенціал.

Здоровя це гармонійна єдність фізичного, психічного та соціального благополуччя людини.  Його  відтворення   можливе  лише за умови цілеспрямованих обєднаних зусиль медицини, освіти, кожного учня та його сімї.  Для сучасної освіти однією з   найактуальніших і гострих проблем постає збереження й зміцнення здоровя  учнів та формування в них позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. Тому проблемою навчально-виховної роботи закладу у рамках програми  «Школа сприяння здоровю»  обрано «Здоровя дитини інвестиція в майбутнє країни».

       Ми прагнемо, щоб дитина навчилася цінувати своє здоровя, намагалася  зберегти його. Складовими здорового способу життя є усвідомлення цінності здоровя, відсутність шкідливих звичок, доступ до раціонального харчування.    У ході експериментальної роботи ми виділили чотири основні соціуми, в яких педагоги, учнівське самоврядування здійснювали формування навичок щодо здорового способу життя:

      Формування у молоді потреби здорового способу життя може стати національною ідеєю відродження не тільки фізичного здоровя, але й духовного відродження України.

      Провідними ідеями створення «Школи сприяння здоровю»  нами визначено:

Метою діяльності навчального закладу є формування   та створення сприятливих умов для розвитку і виховання  особистості школяра з високою  культурою здоровя, здатної   формувати свій життєвий досвід на основі моральних цінностей українського народу та людства в цілому.
     Якість освіти та участь учнів у заходах різного рівня, збереження їхнього здоров'я залишаються ключовим аспектом діяльності педколективу. Тому навчально-виховний процес школи спрямований на розвязання наступних завдань:

    Педагогічний  колектив школи розуміє , що забезпечення високої якості освіти один з пріоритетних напрямів сучасних навчальних закладів, а поняття якості освіти повязане з такими категоріями, як здоровя, самореалізація, комфортне самопочуття, соціальна захищеність.
         У звязку з цим, метою впровадження у навчально-виховний процес програми «Школа сприяння здоровю»  є побудова моделі такої діяльності школи, яка б сприяла збереженню та зміцненню здоровя школярів і вчителів шляхом створення відповідного соціального та фізичного середовища, організації цілеспрямованої роботи з формування валеологічної свідомості учасників педагогічного процесу, здорового способу життя.

Методичною  радою школи ведеться  накопичення творчих методичних папок вчителів-предметників та класних керівників з розробками   нестандартних уроків з усіх навчальних предметів з використанням інноваційних технологій,  спрямованих на  виховання здорового способу життя, культури здоровя.  Кожен   учитель   постійно працює над тим, щоб учень  отримував задоволення від навчання,  відчував себе комфортно на уроках, зберігав своє здоровя.      

       У школі розроблено низку профілактичних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя, постійно впроваджуються інтерактивні форми роботи з учнями, батьками. Оздоровчий процес в навчальному закладі має чітку науково - обґрунтовану систему, згідно з якою на основі національного і міжнародного досвіду здорового способу життя в практику навчального закладу впроваджуються валеологічна освіта , просвіта дітей і батьків.

      Учителі познайомилися з тренінговими технологіями проведення уроків та позакласних заходів, застосування яких формує у дітей адекватну самооцінку, навички самоорганізації  особистої навчальної діяльності, сприяє формуванню соціальної компетентності, виховує позитивні моральні якості.

Найважливішою   ланкою   виховної   системи  закладу є   шкільне самоврядування, розвиток  якого  допомагає  учням  відчути  себе організаторами  життя в школі, сприяє формуванню навичок культури спілкування, уміння жити в колективі, що є важливим в самостійному житті людини поза стінами школи. Рада має свою складну структуру, завдання, план роботи у системі виховного плану школи. Вся робота шкільного самоврядування направлена на сприяння формування в учнів мотивації до здорового способу життя й організацію культурно-творчого дозвілля, забезпечення правового та соціального захисту учнів, сприяння пошуку та підтримці обдарованих дітей, розвитку учнівських та суспільних рухів:

    Лекторськими учнівськими  групами  проводяться  лекції для учнів 1-10-х класів за темами:

     

Шкільна агітбригада

«Ми команда»  пропагує здоровий спосіб життя серед учнів

  На уроках і в позаурочний час застосовується здоровязберігаючі технології. 


Проблему здоровязберігаючої діяльності в школі неможливо відділити від організації фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями.  Для дітей проходять заняття, що включають рухомі ігри на свіжому повітрі, загальнорозвиваючі вправи, спортивні естафети, змагання.

                                                                             

                    

Оптимізація рухового режиму учнів один  із чинників, що дозволяє наблизити шкільне середовище до природного середовища дитини.

Для  вчителів прводяться консультативні заняття щодо організації малих спортивних форм     (фізкультхвилинок, валеопауз,  рухливих перерв). Раціональність гігієнічної організації уроків,  упровадження здоровязберігаючих технологій в НВП систематично контролюється адміністрацією школи.

Формуванню позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в учнів сприяють традиційні Дні здоровя, екскурсії, «Малі олімпійські ігри», «Першість з футболу», «Юні інспектори дорожнього руху», вечори питань та відповідей, круглі столи та диспути з питань здорового способу життя.
     Учні відвідують шкільні спортивні секції і гуртки (баскетбол, вільна боротьба), беруть участь у спортивно-оздоровчих заходах школи, в організації екскурсій, походів і прогулянок, що допомагає зняти мязову втому школярів після уроків та пропагуюти гармонійний розвиток особистості.

Важливим моментом здоровязберігаючої діяльності є проблема позаурочної зайнятості дітей, організації дозвілля, додаткової освіти:

                                                           

 
У школі є спортивний  та тренажерний зали, які  активно використовуються в позаурочний час.

   

Важливим елементом у системі зміцнення фізичного здоровя є спільна робота школи з  медперсоналом: лікарі міської поліклініки щорічно проводять поглиблений медичний огляд учнів та вчителів, виступають з рекомендаціями на батьківських зборах, педрадах.  Лікарем-наркологом проведений круглий стіл для старшокласників, а лікарем-гінекологом проведена година спілкування з дівчатами-підлітками, лекція для батьків. Для учнів школи медпрацівниками  «Клініки, дружньої до молоді»  постійно проводяться лекторії з питань збереження здоровя та профілактики захворювань. 


Медсестрою закладу  ведеться санітарно-просвітницька робота : випускаються медичні бюлетені, проводяться бесіди, круглі столи зі школярами з питань раціональної організації часу для навчання та відпочинку, правильного збалансованого харчування,  контролюється санітарно-гігієнічний режим шкільних приміщень.

Фахівцями-медиками за планом здійснюється диспансеризація учнів, з потреби проводяться щеплення і вітамінізація. Протягом навчального року медичними працівниками проводяться заходи: підбір медичних карт за списками класів, заповнення форм щеплень і перевірка правильності заповнення медичних карт учнів, проведення антропометрії всіх учнів із записом в медичні карти, проведення планових щеплень, диспансеризації, щоденний прийом хворих дітей в медичному кабінеті по мірі необхідності, огляд на педикульоз всіх учнів після канікул, перевірка гостроти зору із записом в медичну карту. Проводяться індивідуальні та групові бесіди з батьками дітей, які мають слабке фізичне здоровя , та тих, які знаходяться на диспансерному обліку. Розповсюджуються отримані від медичних працівників памятки, брошури.

У кожному класному журналі оформлені  «Листки здоровя», які містять результати медогляду дітей, рекомендації щодо фізичної групи для кожного учня, висоти парти.  Питання гігієнічної раціональної організації уроків, удосконалення професійної майстерності вчителів з проблеми, стану санітарно-просвітницької роботи серед батьків, організації антиалкогольного та антинаркотичного виховання заслуховуються кожного семестру на нарадах при директорі.

Велика увага приділяється зміцненню психічного здоровя школярів: шкільним психологом систематично проводиться діагностика й корекція мотиваційної сфери учнів, надаються рекомендації батькам та учителям щодо формування адекватної самооцінки в учнів, створення комфортних умов для їхнього навчання, виховання та розвитку, проводяться тренінгові заняття та розвивальні ігри з окремими групами учнів, з педагогами, батьками. Це створює сприятливі умови для здорової співпраці на рівнях «вчитель-учень», «вчитель-вчитель», «учень-батьки», «вчитель-батьки». (Додаток 2).

На засіданні МО класних керівників розглядалося питання взаємодії школи та сімї щодо впровадження програми «Школа сприяння здоровю».  (Додаток 3).

У планах виховної роботи усіма класними керівниками 5-11 класів та класоводами 1-4 класів заплановані класні години з проблеми формування компетентного ставлення учнів до власного здоровя. Цьому сприяє і щомісячний перегляд школярами та батьками фільмів «Профілактика йододефіциту», «Дівчина стала дорослою», «Антиалкоголь», «Обери свою позицію», «Стоп, наркотик!»  та інших.

Формуванню активної громадської позиції та адекватної соціальної поведінки, зміні асоціальних форм у ній на соціально значущі сприяє співпраця з міським центром соціальних служб для сімї, дітей та молоді.

З метою попередження випадків дитячого травматизму  розроблена та доведена до відома кожного учня та батьків «Памятка з попередження всіх видів дитячого травматизму, « Схема безпечного руху до школи та зі школи». Формуванню адекватного мислення та цілісної системи знань з безпеки життєдіяльності, необхідних для прийняття обгрунтованних рішень сприяє якісне викладання навчальних предметів «Основи безпеки життєдіяльності» та «Основи здоровя», які є складовою комплексної програми при попередженні дитячого травматизму.

З метою надання можливості оволодіння сучасними виховними технологіями в навчальному закладі  постійно проводяться семінари. За останні  роки в школі відбулися освітні семінари для директорів шкіл, заступників директорів, вчителів, учнів і заняття з батьками щодо збереження та зміцнення фізичного та психічного здоровя дітей.

Педагоги нашої школи переконані, що створення в навчальному закладі певних умов, за яких кожен учень буде зустрічатися з валеознаннями під час навчання та у позаурочний час, забезпечення валеологічного простору шляхом навчання та залучення вчителів, батьків та громадськості у валеологічну роботу, допоможе формуванню і розвитку в учнів навичок здорового способу життя в постійно змінюваному навколишньому середовищі. Активний зв'язок школи з батьками, іншими навчальними закладами та суспільними установами надає широкі можливості для реалізації цілей навчання та виховання учнів, створює систему наступності в навчанні між дошкільним закладом та школою.

Педагогічним колективом школи накопичено передовий досвід роботи щодо попередження шкідливих звичок, засобів профілактики різних захворювань. Із цією метою використовується зміст навчальних предметів, різні форми розяснювальної роботи: бесіди та лекції на виховних годинах; класні збори; диспути, де заслуховуються виступи  кваліфікованих спеціалістів (лікарів, психологів, працівників правоохоронних органів). (Додаток 4).

Таким чином, робота зі здоровязбереження збагачує і збалансовує діяльність колективу школи, спрямовує творчість учителів й учнів на вдосконалення навчально-виховного процесу. Вважаємо, що запорукою нашого успіху є створення атмосфери взаємоповаги, любові, толерантності.


                                                                              

                                                                                                      Додаток 2


Як виховати дитину фізично здоровою


Використання тренінгових форм роботи з батьками з формування здорового способу життя молодого покоління в сім'ї

Батьківський тренінг - це особлива систематична форма роботи з батьками. Робота з батьками й батьківський тренінг включають терапевтичний аспект. Батьки складають частину оточення дитини, тому зміни в поведінці й способі життя батьків впливають на досвід дитини.

Загальна характеристика тренінгу

Мета: підвищити рівень усвідомлення власної відповідальності за стан свого здоров'я та здоров'я членів сім'ї залежно від обраного способу життя, визначити можливі шляхи та ресурси сім'ї у формуванні фізичного здоров'я дітей та інших членів родини.

Хід заняття

Вступ

Повідомлення теми тренінгу "Як виховати дитину фізично здоровою"

Знайомство. Ведучий пропонує учасникам групи назвати себе, а також назвати, наприклад, свою улюблену страву дитинства, найулюбленіший вид активних занять і відпочинку вдома.

Тренер пропонує оцінити своє самопочуття "тут і тепер" (настрій, фізичний стан тощо) за допомогою "кольоротесту". Для цього слід зафарбувати картку певним кольором, який відображає стан людини на початку заняття. Процедура заповнення "кольоротесту" повторюється на початку і в кінці кожного заняття. Дані використовуються для оформлення "Карти настрою". Вона має вигляд великого аркуша паперу зі списком усіх учасників, де поруч приклеюються картки учасника (одна - зафарбована на початку, а інша - у кінці заняття). Це своєрідна діагностика зміни настрою учасників тренінгу, яка дозволяє відстежувати настрій кожного і при необхідності покращувати стан кожного учасника, приділяючи йому особливу увагу.

Таблиця відповідності кольору і стану вивішується на стіну.
Червоний - активне прагнення до діяльності.
Жовтий - позитивний емоційний стан.
Зелений - спокійний стан.
Синій - прагнення до визнання.
Коричневий - напруга.
Чорний - стан хвилювання.
Білий - важко щось відповісти.

Ведучий пропонує учасникам пригадати правила групової роботи, а також ввести ще кілька правил, які, на їхню думку, сприятимуть покращенню або стабілізації самопочуття, здоров'я учасників тренінгу. Наприклад, чітке дотримання перерв, вчасний обід, проведення фізкультхвилинок тощо (5 хв.).

Основна частина тренінгу

Оцінка рівня поінформованості про проблему.

Вправа "Чим ми схожі, і чим різні".

Мета - дати можливість членам групи відчути подібність і різницю сімей кожного, ближче познайомитися один з одним, привернути увагу до оцінки фізичного аспекту у ФЗСЖ сім'ї.

Наприклад, ведучий пропонує учасникам об'єднатися в такі групи:


Перша група
Постійно самі займаються спортом, зарядкою тощо
Відпочивали влітку
на природі самі
Частіше хворіють самі
Мають поганий апетит
Курять
Свій стан здоров'я оцінюють як добрий

Друга група
Займаються спортом разом з дітьми
Відпочивали влітку на природі з дітьми
Частіше хворіють діти
Поганий апетит у дитини
Курять діти
Свій стан здоров'я оцінюють як задовільний

Третя група
У сім'ї не займаються фізичною культурою
Сім'я хворіє досить рідко
Сім'я особливих проблем з апетитом її членів не відчуває
Не відпочивали сім'єю
У сім'ї не палять  зовсім
Свій стан здоров'я оцінюють як незадовільний

Після виконання вправи учасники обмінюються враженнями, думками, відчуттями стосовно оцінки здоров'я власного та здоров'я сім'ї.

Завдання: батькам пропонується для заповнення позитивний опитувальник із формування здорового способу життя дитини в сім'ї (фізичний аспект).

Кожний пункт опитувальника складається із двох речень у стверджувальній формі. Пари речень характеризують один із проявів життєдіяльності дитини чи сім'ї. Батьки вибирають і відмічають одне з двох висловлювань, яке більше підходить для їхньої сім'ї, дитини.

Блок 1. Фізичний аспект життєдіяльності дитини в сім'ї

Після заповнення опитувальника доцільно провести обговорення результатів

 1. Дитина регулярно займається фізкультурою (спортивна секція, вправи, гімнастика).
 2. У вихідні дні ви з дитиною буваєте за містом, на природі.
 3. Дитина їсть у помірних кількостях, із задоволенням, і все, що запропонують.
 4. Дитина засинає вчасно, просинається легко.
 5. Дитина одержує задоволення від комфорту й затишку в домі.
 6. Дитині подобається носити красивий одяг.
 7. Дитина сама просить поміняти брудний одяг.
 1. Моя дитина займається фізкультурою рідко і без задоволення.
 2. Для спільних прогулянок не вистачає часу.
 3. У дитини проблеми з апетитом (їсть дуже мало, багато, вибірково).
 4. Дитина не хоче лягати спати і просинається з труднощами.
 5. Дитина байдужа до чуттєвих компонентів повсякденного життя.
 6. Дитині байдуже, як і в що вона одягнута.
 7. Може одягнути брудний одяг, не проявляє ініціативи в тому, щоби поміняти одяг.

Після заповнення опитувальника доцільно провести обговорення результатів відповідей. Цей опитувальник не має "ключа", тому що в ньому немає "секретного замка": усе, що зліва, більше відповідає потребам дитини в розвитку. Якщо в якійсь сфері справа відмічено 2-3 висловлювання, на це слід звернути увагу батьків. Якщо більшість виборів зосереджено зліва - життя дитини організоване у відповідності з її основними потребами.

Батьки можуть використовувати опитувальний лист як свого роду "пам'ятку" в повсякденному житті.

На необхідність кількісних оцінок фізичного здоров'я вперше звернув увагу відомий хірург, академік М. Амосов. Він вважав, що "рівень здоров'я" - це інтенсивність проявів життя в нормальних умовах середовища, яка визначається тренованістю структурних елементів організму, а "кількість здоров'я" - це межа змін зовнішніх умов, у яких ще триває життя. "Кількість здоров'я" - це "резервні потужності".

Актуалізація проблеми.

Робота в малих групах. Вправа "Німе кіно". Сюжети фільму "Вихідний день в сім'ї".

Протягом п'яти хвилин учасникам слід придумати сюжет фільму про те, як живе сім'я протягом вихідного дня. Кожна група визначає для себе, яку частину дня представить, по черзі показує свій фільм за допомогою жестів, міміки, слова вживати не можна. Після того як "фільм" буде показаний, глядачам пропонується озвучити картину. Слід звернути увагу на такі моменти:

Фізичний аспект здорового способу життя включає різні складові. Залежно від актуальності для групи проблеми дається коротка інформація тренера для подальшого завдання за можливими напрямами:

Пошук шляхів розв'язання проблеми, отримання інформації

Завдання: кожна група повинна запропонувати власне бачення шляхів розв'язання окреслених проблем стосовно формування здорового способу життя (фізичний аспект) на основі методу "Сімейна розстановка". Сімейну розстановку здійснюють учасники кожної групи з позицій обраних ролей. Наприкінці провести обмін враженнями учасників тренінгу щодо обговорення шляхів ФЗСЖ дитини в сім'ї (фізичний аспект).

Заключна частина роботи

У кінці заняття ведучий пропонує всім учасникам по черзі поділитися враженнями, думками, почуттями.